Η Εταιρεία Δικηγόρων ΚΛΟΥΔΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ προσφέρει ευρύ πεδίο νομικών υπηρεσιών, με έμφαση στους εξής τομείς:

Ποινικό Δίκαιο

Η Εταιρεία Δικηγόρων  ΚΛΟΥΔΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχει νομικές υπηρεσίες και συμβουλές που καλύπτουν όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου, με περαιτέρω εξειδίκευση στα εγκλήματα «λευκού κολάρου» και στα ατυχήματα στους χώρους των επιχειρήσεων, τόσο υπό την έννοια της διαχείρισης των ατυχημάτων και των εξ αυτών ποινικών ευθυνών, όσο και αναφορικά με την πληροφόρηση των επιχειρήσεων σχετικά με τους τρόπους προληπτικής αποφυγής και διαχείρισης των κινδύνων.

Η ΚΛΟΥΔΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχει αναλάβει πολυάριθμες υποθέσεις ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Η διαχείριση των υποθέσεων βασίζεται στην προσωπική επαφή με τους πελάτες και στην άμεση παροχή των υπηρεσιών.

Φαρμακευτικό Δίκαιο

Η Εταιρεία Δικηγόρων  ΚΛΟΥΔΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των φαρμακείων, των φαρμάκων, των καλλυντικών και των υπηρεσιών υγείας. Ο κατάλογος των πελατών μας περιλαμβάνει, εκτός από έναν μεγάλο αριθμό φαρμακείων, πολυάριθμες επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας φαρμακευτικών και καλλυντικών ειδών, επιχειρήσεις διανομής και αποθήκευσης προϊόντων, επιχειρήσεις ηλεκτρονικής εμπορίας καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αισθητικής και υγείας.

Η ΚΛΟΥΔΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ πρωτοστάτησε σε όλες τις πρόσφατες μεταβολές της φαρμακευτικής νομοθεσίας, όπως χαρακτηριστικά στη θεσμοθέτηση και νομική εδραίωση του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων, στην δυνατότητα χονδρικών πωλήσεων από τα φαρμακεία, στον εμπλουτισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών που δύνανται να προσφέρονται από αυτά, στην δημιουργία αλυσίδας φαρμακείων.

Οι δικηγόροι της Εταιρείας μας, παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις της ελληνικής αλλά και διεθνούς νομοθεσίας στους τομείς των φαρμάκων, φαρμακείων και παροχής υπηρεσιών αισθητικής και υγείας και προβαίνουν σε γνωστοποιήσεις κάθε επερχόμενης μεταβολής.

Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία / Real estate

Η Εταιρεία Δικηγόρων  ΚΛΟΥΔΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διαθέτει πολύχρονη πείρα στην διεκπεραίωση νομικών ενεργειών και υπηρεσιών σε σχέση με την απόκτηση και την διαχείριση ακίνητης περιουσίας, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η αγορά και η πώληση ακινήτων, ο έλεγχος τίτλων, η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η ανέγερση ακινήτων. Έχουμε βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς ακινήτων και των θεμάτων που άπτονται του νομικού ελέγχου, της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων καθώς και των σχετικών διαπραγματεύσεων.

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη νομοθεσία και παρέχουμε συμβουλές, τόσο για την απόκτηση, όσο και για τις δυνατότητες ευνοϊκής φορολογικής αντιμετώπισης της απόκτησης και διατήρησης ακίνητης περιουσίας.

Η Εταιρεία μας παρακολουθεί την αγορά και προβαίνει σε υπόδειξη επενδυτικών ευκαιριών, σε συνεργασία με τους πλέον έγκυρους επενδυτικούς φορείς.

Ιδίως, σχετικά με την απόκτηση ακινήτων από αλλοδαπούς πελάτες – φυσικά πρόσωπα, προβαίνει στην παροχή των κατάλληλων συμβουλών για την απόκτηση και τα παρεπόμενα οφέλη της απόκτησης ενός ακινήτου εντός της ελληνικής επικράτειας, με προεξέχον αυτό της απόκτησης και διατήρησης άδειας διαμονής/εργασίας EU.

Κατόπιν ειδικής συμφωνίας, το Γραφείο μας δύναται να παρέχει ακόμη και υπηρεσίες διαχείρισης των ακινήτων και εκτέλεσης όλων των παρεπόμενων υποχρεώσεων διατήρησης ενός ακινήτου (ενδεικτικά: εκπλήρωση φορολογικών διατυπώσεων, παρακολούθηση των υποχρεώσεων και βαρών των ακινήτων).

Αστικό – Εμπορικό Δίκαιο

Η Εταιρεία Δικηγόρων  ΚΛΟΥΔΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  παρέχει νομική συνδρομή σε ευρύ φάσμα υποθέσεων αστικού και εμπορικού δικαίου για την επίλυση διαφορών, τόσο ενώπιον των δικαστηρίων, όσο και εξωδικαστικά. Έχουμε μια εξαιρετικά ενεργό δικαστηριακή πρακτική και διαθέτουμε ισχυρή παρουσία στην δικαστική επίλυση σχετικών διαφορών, που άπτονται ζητημάτων αστικού και εμπορικού δικαίου, όπως σε συμβατικές διαφορές που απορρέουν από διεθνείς και εγχώριες εμπορικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών δικαιόχρησης (franchise), διανομής, εμπορικής αντιπροσωπείας καθώς και συμφωνιών χρηματοδότησης, προμήθειας και πώλησης, σε ζητήματα μετοχικών και εταιρικών διαφορών, στο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης, σε υποθέσεις αδικοπραξιών και δυσφήμησης.

Εργατικό Δίκαιο

Η Εταιρεία Δικηγόρων  ΚΛΟΥΔΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και υπηρεσίες που αφορούν σε όλο το φάσμα των υποθέσεων του εργατικού δικαίου, υπό το πρίσμα τόσο του εργοδότη, όσο και του εργαζόμενου. Παρέχουμε συμβουλές προς τις επιχειρήσεις σχετικά τις υποχρεώσεις τους από την εργατική νομοθεσία αλλά και σχετικά με την διαχείριση αξιώσεων επιμέρους εργαζομένων καθώς και σε σχέση με τα μέτρα ασφαλείας και αποφυγής ατυχημάτων, που πρέπει να τηρούνται στους χώρους των επιχειρήσεων.

Διοικητικό – Φορολογικό δίκαιο

Η Εταιρεία Δικηγόρων  ΚΛΟΥΔΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχει υπηρεσίες δικαστηριακής αλλά και εξώδικης διευθέτησης των διοικητικών και φορολογικών υποθέσεων, τόσο νομικών προσώπων και συλλογικών ενώσεων, όσο και μεμονωμένων φυσικών προσώπων.
Εστιάζουμε την προσοχή μας, κυρίως, στις εξελίξεις της νομοθεσίας και στις προσφερόμενες δυνατότητες προληπτικής διαχείρισης των σχέσεων με την διοίκηση και τις φορολογικές αρχές. Σε περιπτώσεις υποχρεωτικής καταφυγής στην δικαιοσύνη, προκρίνεται η ταχύτερη και επωφελέστερη διαχείριση των υποθέσεων.