Ενημέρωση Φαρμακευτικής Νομοθεσίας – Σχολιασμός Νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Mε την έκδοση της υπό στοιχεία Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277 (ΦΕΚ Β’ 1445/23-05-2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού και του Υπουργού Υγείας, επιχειρείται μια συγκεντρωτική νομοθετική ρύθμιση των βασικότερων διαδικασιών και προϋποθέσεων, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των φαρμακείων.

Τα κυριότερα σημεία είναι τα εξής:

–  Φαρμακοποιός, ο οποίος αιτείται τη λήψη δεύτερης (ή τρίτης κ.ο.κ.) άδειας ίδρυσης φαρμακείου, οφείλει να δηλώσει τα πλήρη στοιχεία του/της φαρμακοποιού που πρόκειται να είναι υπεύθυνος/η για τη λειτουργία του φαρμακείου, ήδη από το στάδιο της κατάθεσης της αίτησης χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου και όχι αργότερα. Ο υπεύθυνος φαρμακοποιός εγγράφεται υποχρεωτικά στον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο.

– Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγούμενων αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να ανέλθει στις δέκα. άδειες ίδρυσης φαρμακείου το έτος 2020. Κατ’ αναλογία, κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει σε δέκα μέχρι το 2020 κατ’ ανώτατο όριο, προσωπικές ή κεφαλαιουχικές, εταιρείες λειτουργίας και εκμετάλλευσης φαρμακείου.

-Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου σε νομικό πρόσωπο.

–  Τα φαρμακεία, για τα οποία δίδεται άδεια ίδρυσης σε ιδιώτη – μη φαρμακοποιό, λειτουργούν υποχρεωτικά ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), η οποία θα πρέπει να έχει συσταθεί πριν τη χορήγηση της άδεια λειτουργίας φαρμακείου. Στην εταιρική σύνθεση της Ε.Π.Ε. μετέχει υποχρεωτικά ως εταίρος ο (κατά τα ανωτέρω) δηλωθείς ως υπεύθυνος φαρμακοποιός, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Σύμφωνα με την νέα Κ.Υ.Α., η προϋπόθεση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να συντρέχει καθ’ όλον τον χρόνο λειτουργίας του φαρμακείου από την Ε.Π.Ε. και παρά την οποιαδήποτε περίπτωση μεταβίβασης των εταιρικών ποσοστών της ΕΠΕ. Συνεπώς, η χορηγηθεισόμενη άδεια σε μη φαρμακοποιό, «ταυτίζεται» με το πρόσωπο του υπευθύνου φαρμακοποιού.

– Διατηρούνται τα πληθυσμιακά κριτήρια σχετικά με τον αριθμό των αδειών.

– Τα φαρμακεία με αδειούχο φαρμακοποιό, μπορούν να λειτουργούν είτε ως ατομικές επιχειρήσεις, είτε ως εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, πλην εκείνης της ανώνυμης εταιρείας. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να έχουν αποκλειστικό σκοπό την λειτουργία και εκμετάλλευση φαρμακείου.

– Απαγορεύεται (για πρώτη φορά) η συμμετοχή ως εταίρων (και όχι ως αδειούχων) στις εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείων συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων, όπως:

  • ιατρών και οδοντιάτρων,
  • νομικών προσώπων συσταθέντων από ιατρούς ή οδοντιάτρους,
  • φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν ως κύρια ή παρεπόμενη δραστηριότητα τη λειτουργία διαγνωστικών κέντρων πάσης φύσεως ή την παραγωγή ή εισαγωγή ή αντιπροσώπευση ή χονδρική πώληση και εμπορία φαρμάκων,
  • φυσικού ή νομικού προσώπου που μετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (νομίμου εκπροσώπου ή μετόχου ή εταίρου ή μετόχου τρίτου νομικού προσώπου) στις ως άνω εταιρείες  ή σε συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις (υπό ειδικότερες προϋποθέσεις).
  • Επίσης απαγορεύεται και η συμμετοχή συζύγου ή συγγενούς έως β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας των ως άνω φυσικών προσώπων.

– Υπ’ αυτή την έννοια, ξεκαθαρίζεται και παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου και νομικού προσώπου.

– Καταργείται το όριο ηλικίας των αδειούχων φαρμακοποιών.

– Οι συστηνόμενες εταιρείες λειτουργίας και εκμετάλλευσης φαρμακείου, όπως και οι ατομικές επιχειρήσεις, έχουν υποχρεωτικά ως έδρα το φαρμακείο και είναι ορισμένου χρόνου και σκοπού λειτουργίας. Εντούτοις, παρέχεται για πρώτη φορά το δικαίωμα να ιδρύσουν υποκαταστήματα, εφόσον έχει χορηγηθεί χωριστή άδεια ίδρυσης για το κάθε υποκατάστημα.

– Τίθενται εκ νέου οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της άδειας ίδρυσης φαρμακείου, οι οποίες είναι:

  • Η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού της Ελλάδας ή κράτους – μέλους της Ε.Ε. του αιτούντος φαρμακοποιού ή του υπευθύνου φαρμακοποιού που δηλώνει ο αιτών ιδιώτης.
  • Η ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ενός των κρατών – μελών της Ε.Ε.
  • Το λευκό ποινικό μητρώο
  • Η μη οφειλή στο Ελληνικό Δημόσιο από φόρους, πρόστιμα ή άλλη αιτία
  • Η μη επιβολή ως κύρωσης της οριστικής ανάκλησης της άδειας ίδρυσης φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης.

– Επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων και χορήγησης αδειών επί κενών θέσεων, σε κάθε Περιφερειακή ενότητα, διαδικασία η οποία διεξάγεται δύο φορές τον χρόνο, κάθε Φεβρουάριο και Ιούλιο. Γενικά κριτήρια είναι η αρχαιότητα της άδειας εξάσκησης επαγγέλματος, η αρχαιότητα του πτυχίου φαρμακευτικής σχολής, ο βαθμός πτυχίου, η προέλευση από πολύτεκνη οικογένεια κ.ά..