Αίτηση ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. κατά της Κ.Υ.Α. για τo ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων

Η Εταιρεία Δικηγόρων Κλουδάς και Συνεργάτες ανέλαβε την άσκηση Αίτησης Ακυρώσεως ενώπιον του Σ.τ.Ε. κατά της υπ’ αριθμόν Γ.Π.ΟΙΚ.36277/2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, δυνάμει της οποίας ετέθησαν περιορισμοί στα πρόσωπα τα οποία δύνανται να λάβουν άδεια ιδρύσεως φαρμακείου, αλλά και στα πρόσωπα τα οποία μπορούν να συμμετέχουν σε εταιρείες εκμετάλλευσης και λειτουργίας φαρμακείου, εξαιρώντας ενδεικτικά τους ιατρούς, τους εταίρους σε φαρμακαποθήκες και εταιρείες εκμετάλλευσης διαγνωστικών ιατρικών κέντρων αλλά και στους συγγενείς αυτών.